Saturday Apr 04

เรื่องเล่าจาก...อธิการบดี 2549
(Corporate Blogging from CEO @ PSU 2549)

เล่าความคิด-ให้ข้อมูล สู่การรับรู้ของประชาคมพบอธิการบดี เรื่องที่ 1 - 36 พ.ศ. 2549
โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข (อธิการบดี สมัยที่ 16-17)

คลิกเพื่อเข้าชม : CEO@PSU49
 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad