Wednesday Dec 11

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK


UKPSF เป็นระบบมาตรฐานที่ถูกพัฒนามาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากกว่า 20 ประเทศในแถบตะวันตก โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core Knowledge ได้แก่ ความรู้หลัก คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาอย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และส่วนที่ 3 Professional Values ได้แก่ เกณฑ์คุณค่าในการเป็นอาจารย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน สำหรับ UKPSF แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Associate Fellow ระดับที่ 2 Fellow ระดับที่ 3 Senior Fellow และ ระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด คือ Principal Fellow
สำหรับรายชื่ออาจารย์ ทั้ง 5 ของ ม.อ. ที่ผ่านการประเมินระดับ Senior Fellow ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี คณะวิทยาการจัดการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
5. อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad