Wednesday Dec 11

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (รุ่นที่ 2)

ขอเชิญชวน นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง BSc.3 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้


สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/2prZHom

ได้ตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัด 150 คน เท่านั้น

คำชี้แจง

1. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมได้  ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 3 วันทำการ
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 200 บาท /คน ตามมติมหาวิทยาลัยฯ

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน 6 ชั่วโมง
ฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร (เต็มวัน) จึงได้รับวุฒิบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกาญจนา / คุณสุทอง

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: kanjana.ko@psu.ac.th


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad