Wednesday Jan 16

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:15-14:00 น. ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทอง แซ่ตั้ง
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: suthong.s@psu.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)

**ลงชื่อเข้าร่วมได้ที่งานสหกิจของคณะที่นักศึกษาสังกัด **นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ 3 ชั่วโมงadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad