Wednesday Jan 16

โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9223 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร)


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad