Wednesday Jan 16

โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัด โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและพี่เลี้ยงสถานประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจและทิศทางการจัดการสหกิจศึกษาในอนาคตกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับโลก และเพื่อยกย่องเผยแพร่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามกำหนดการส่งมาด้วยนี้ หากท่านไม่ขัดข้อง ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/7ncR1f
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0 7428 9210 หรือ 083-1953533adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad