Tuesday Mar 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)


เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารหลักสูตรๆ ละ 2 คน
รับจำนวน 100 คน เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/9twq4g
หรือ Scan การสมัครผ่าน QR Code ด้านล่างได้ค่ะ

QR Code

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 รับจำนวนจำกัด 120 ท่านแรกเท่านั่น กรณีผู้เข้าร่วมครบจำนวน ระบบจะทำการปิดรับอัตโนมัติ
  2. กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 19 กันยายน 2560 มิฉะนั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 500 บาท (เฉพาะกรณีไม่แจ้งยกเลิกภายในกำหนด)
  3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th ในวันที่ 20 กันยายน 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)

โทรศัพท์ 0-7428-9210 หรือ 083 1953533 e-mail: kanjana996@hotmail.com และ nootrapee.c@psu.ac.thadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad