Tuesday Mar 19

ขอเชิญร่วม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Assessment"


ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Assessment" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30-14.00 น. โดยผู้นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และถ่ายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตต่างๆทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสามารถแจ้งชื่อได้ที่
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา โทร 074-282251 สายใน 2251
หรือ e-mail : wanida.k@psu.ac.th

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad