Wednesday Jan 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

เปิดรับสมัคร 1-20 กรกฎาคม 2560 (รับสมัครจำนวนเพียง 120 ท่านเท่านั้น)

ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนผู้่เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนได้ที่ www.southcoopnet.psu.ac.th/register/listName.php

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ หรือ คุณนุชระพี จันทร์ช่วย

หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ 0 7428 9210, 083-1953533

หรือที่ Email : kanjana996@hotmail.com, nootrapee@gmail.com

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad