Wednesday Jan 16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง LRC1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


รับจำนวน 60 คน เท่านั้น กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ WIL แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และ วันที่ 29 เมษายน 2559

2. คณาจารย์ที่ต้องการปรับวิธีสอนให้เป็นไปในรูปแบบของ WIL

3. ประธานหลักสูตรที่สนใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็น WIL

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: kanjana996@hotmail.com และ nootrapee.c@psu.ac.thadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad