Wednesday Jan 16

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีภารกิจด้านสหกิจศึกษา กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าประกวดระดับเครือข่ายในวันที่ 4 เมษายน 2560 ต่อไป คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา บุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
ที่เตรียมจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือผู้ที่สนใจจากหน่วยงานของท่าน
- เข้าชมนิทรรศการผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ
- ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน / โครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละด้าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอแจ้งเงื่อนไขการสัมครเข้าร่วมดังนี้

1. สมัครได้ที่ goo.gl/rIYbjC ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-28 9210
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจำนวน 3-6 ชั่วโมง
นับจากจำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้จริง โดยผู้จัดจะแจ้งชื่อกลับมายังคณะในภายหลัง
3. มีบริการจัดรถรับ - ส่ง โดยกำหนดออกรถเวลา 08.00 น. บริเวณหนัาตึกสำนักงานอธิการบดี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กาญจนา กองสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: kanjana.kho@psu.ac.th


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad