Wednesday Jan 16

โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:45-15:00 น. ณ ห้อง FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน จะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจ 3 ชั่วโมง
**ลงชื่อเข้าร่วมได้ที่งานสหกิจของคณะที่นักศึกษาสังกัด **
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
Scan QR Code หรือลงทะเบียน Online ที่ >> https://goo.gl/obQzUM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ และคุณนุชระพี จันทร์ช่วย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: kanjana996@hotmail.com และ nootrapee.c@psu.ac.thadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad