Wednesday Jan 16

โครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ http://clpd.psu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7428-9207 (คุณสายทิพย์ แทนนิกร)

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad