Wednesday Jun 20

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์" ในวันเสาร์ที่ 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กาญจนา กองสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad