Wednesday Jun 20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

ขอเชิญคณาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ซึ่งคิดจากต้นทุนการดำเนินการ เนื่องจากการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มิได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ได้ที่ เลขที่บัญชี 565-478861-0

ชื่อบัญชี นางสาวนุชระพี จันทร์ช่วย และนางสาวชุติมา บินสัน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.southcoopnet.psu.ac.th/register/

ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแนบหลักฐาน/สลิปการชำระเงิน

โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย หรือ สแกนด้วย Scanner

เขียนชื่อผู้ลงทะเบียนกำกับลงในสลิป ด้วยปากกาสีเข้ม และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผู้ลงทะเบียน

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ

โปรดระบุรายชื่อผู้ลงทะเบียนลงใน Slip ด้วย)

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะเต็ม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ผ่านเว็บไซด์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง http://www.southcoopnet.psu.ac.th

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ รับจำนวนจำกัด 100 คนแรก ตามลำดับที่ลงทะเบียนออนไลน์

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ได้เมื่อท่านแนบไฟล์เอกสารการโอนเงินเท่านั้น

และขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืน

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ หรือ คุณนุชระพี จันทร์ช่วย

หน่วยพัฒนาสมรรถนะสากลและการสร้างเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9/span>

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ 0 7428 9210, 083-1953533

หรือที่ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad