Wednesday Jun 20

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา


ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณาจารย์และบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน


ในการนี้  จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของคณะ / วิทยาเขต  เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ โรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดดังโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

รับจำนวนจำกัด

Download File :
กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กาญจนา กองสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9210 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad