Wednesday Jun 20

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเยี่ยมชมหน่วยงาน/คณะ


โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเยี่ยมชมหน่วยงาน/คณะ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษาและเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ของคณาจารย์ บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานสหกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คณะที่ได้ดำเนินการเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษาแล้วดังนี้
1. วันที่ 19 เมษายน 2559  คณะวิทยาการจัดการ
2. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์
3. วันที่ 16 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์

ตารางโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเยี่ยมชมหน่วยงาน/คณะ 
1. คณะอุตสาหกรรม (อยู่ระหว่างประสานงาน)
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ (อยู่ระหว่างประสานงาน)
3. โครงการจัดต้งวิทยาลัยนานาชาติ (อยู่ระหว่างประสานงาน)

ThaiCoop
Thaicoop
Thaicoop
Thaicoop
Thaicoop
Thaicoop
Thaicoop
Thaicoop

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad