Saturday Dec 15

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 2 รุ่น ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

Read more: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์"

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ​

Read more: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:15-14:00 น. ณ ห้อง LRC 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีทุกวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรม Talk Show ในหัวข้อ English Survival Kit By English Afternoonz ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการจริง คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. โดยกิจกรรมครั้งนี้น้อง ๆ จะได้พบกับ คุณนุ่น-ณัชชานันท์ พีระณรงค์” ดีเจคลื่น 88.5 EDS พีธีกรรายการ Midnight Family และ Weekend Life ทางช่อง 3 Family (ช่อง 13) และยังเป็นเจ้าของเพจ English Afternoonz ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ที่มียอดกดติดตามกว่า 4 แสนคน

Read more: Talk Show : English Survival Kit by English Afternoonz

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

Read more: โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad