Sunday Jun 25

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง LRC1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 1 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 1 : Penang Survival

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีภารกิจด้านสหกิจศึกษา กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.ณ ห้องเทพทาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าประกวดระดับเครือข่ายในวันที่ 4 เมษายน 2560 ต่อไป คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:45-15:00 น. ณ ห้อง FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

Read more: โครงการ PSU Spelling Bee (Season 1) TOEIC Vocabs

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad