Tuesday Feb 25

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย


Read more: การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project

 

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK


Read more: 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK

ขอเชิญชวน นักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ กระบวนการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง BSc.3 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้


Read more: เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (รุ่นที่ 2)

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director Thailand Human Resource Department,  Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Read more: เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ในการพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง โดยเปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (29-30 สิงหาคม 2562) รุ่นที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (19-20 กันยายน 2562) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่ "WIL ทำได้!!!..ง่ายนิดเดียว.."

Read more: การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad