Friday Nov 24

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival


ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Assessment" โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.30-14.00 น. โดยผู้นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ
รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และถ่ายทอดทางไกลไปยังวิทยาเขตต่างๆ


Read more: ขอเชิญร่วม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Assessment"

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ต อ.เมือง จ.สงขลา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 หัวข้อเรื่อง “สอนอย่างไรให้เป็น WIL” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง LRC1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค Thailand 4.0 “สอนอย่างไรให้เป็น WIL”

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad