Thursday Oct 17

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) ในการพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง โดยเปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (29-30 สิงหาคม 2562) รุ่นที่ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (19-20 กันยายน 2562) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่ "WIL ทำได้!!!..ง่ายนิดเดียว.."

Read more: การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง

 

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน และยังได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ณ สถานที่ที่มีทิวทัศน์อันงดงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

Read more: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ PSU Explorer Camp 2019

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 4 : Singapore Adventure ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เดินทางและผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง *ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

Read more: PSU Walk Rally Episode 4 : Singapore Adventure

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 2 รุ่น ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) และวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

Read more: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "กระบวนการคิดวิเคราะห์"

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมชมผลงานและการนำเสนอ โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น  ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2561 ​

Read more: โครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad