Friday Feb 23

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันโครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs [รอบคัดเลือกตัวแทนของระดับวิทยาเขตหาดใหญ่] ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ ห้อง BSc2 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์

Read more: โครงการ PSU Spelling Bee (Season 2) TOEIC Vocabs

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ เดินทางและผจญภัยในต่างแดน พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 3 : Singapore Survival

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัด โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและพี่เลี้ยงสถานประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจและทิศทางการจัดการสหกิจศึกษาในอนาคตกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับโลก และเพื่อยกย่องเผยแพร่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

Read more: โครงการ Share and Learn the Cooperative experiences


เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2  โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integrated Learning)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมแข่งขัน PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางผจญภัยในต่างประเทศ พร้อมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง

Read more: PSU Walk Rally Episode 2 : Penang Survival

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad