Saturday Oct 19

ทุน LMS2@PSU ปี 2560ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนใจสมัครขอรับทุน
"ทุนสนับสนุนการผลิตบทเรียน LMS2@PSU"
เพื่อส่งเสริมการผลิตบทเรียนที่มีคุณภาพเผยแพร่บนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS2@PSU ให้เป็นไปตาม KPI (Key Performance Indicator)รายละเอียดการขอรับทุน มีดังนี้
  1. มูลค่าทุน
    • ทุน 5,000 บาท/หน่วยกิต (รายวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนการสอน) *ไม่รวม รายวิชาสัมมนา/โครงงาน/ปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์
    • ทุน 3,000 บาท/หน่วยกิต (รายวิชาที่เคยได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นแล้ว) *เช่น การแต่งตำรา/โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฯลฯ
  2. การสนับสนุน
    • วิชาที่ขอรับทุน ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2560
    • มีการเผยแพร่ และ จัดการเรียนการสอนจริงอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

วิธีการส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
ส่งเอกสารกลับมาที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หรือ สแกนเอกสารแล้วส่ง E-mail มาที่ achara.m@psu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอัจฉรา
โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad