Tuesday Mar 19

การเรียนการสอน Online ด้วย Myschoolศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ "การเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@psu" เพื่อปรับพื้นฐานใน 7 รายวิชา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8-9 (อาคาร 1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตหาดใหญ่

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาในระดับชั้นปี 1 ทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมเรียนปรับพื้นฐานใน 7 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมเรียนในรายวิชา/หัวข้อ ที่สนใจได้

วิธีการเข้าร่วมเรียนกับโครงการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1. เรียนสดกับอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 8-9 (อาคาร 1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
สามารถดูตารางสอนและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมเรียนสดในรายวิชา/หัวข้อ ที่สนใจ กับอาจารย์ผู้สอนได้ที่ http://myschool.psu.ac.th

2. ศึกษาบทเรียน
หรือเนื้อหาย้อนหลัง เพิ่มเติมสามารถเข้าถึงได้ที่ http://myschool.psu.ac.th
ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
จะจัดส่งข้อมูลผู้ใช้งานผ่านอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัชญานันท์
โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad