Tuesday Mar 19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad