Tuesday Mar 19

โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการ "โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนใต้
(โครงการ e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้)"
สอนเสริมเตรียมความรู้วิชาพื้นฐานใน 6 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


โดยการสอนทางไกลแบบเวลาจริงจากห้องเรียนต้นทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปยังโรงเรียนปลายทาง
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ http://south.psu.ac.th (ทุกวันอังคารเวลา 08.30 - 12.05 น.) 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) หรือ 08-8792-0829


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad