Wednesday Jan 16

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร/รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Teach Less, Learn More โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งเป็นทุน เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2558

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ ปี 2558<<

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad