Wednesday Jan 16

ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร/รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Teach Less, Learn More โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งเป็นทุน เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดของทุน ดังนี้...ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จึงขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ ทุนละ 10,000 บาท เพียง 30 ทุนเท่านั้น ตั้งแต่บัตนี้ ถึง 15 มกราคม 2558

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad