Wednesday Jan 16

ลงทะเบียนโครงการสุรปเข้ม ครั้งที่ 11 "เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันชายแดนใต้"

สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด
"เสริมความรู้ เติมฝัน แบ่งปันจังหวัดชายแดนภาคใต้"
ระหว่างวันที่ 8-9 และ 15-16 พฤศจิกายน 2557 (4 วัน) เวลา 08.30 - 16.00 น.
โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ
  1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ห้อง LRC 1, LRC 2, ห้องอบรม ชั้น 8 LRC รับจำนวน 300 คน)
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   (รับจำนวน 100 คน)
  3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  (รับจำนวน 160 คน)
  4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  (รับจำนวน 300 คน)
  5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  (รับจำนวน 150 คน)

ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ http://goo.gl/OeaLvs
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  หรือจนกว่าครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://south.psu.ac.th และ http://clpd.psu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4)


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad