Wednesday Jan 16

สรุปการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สร้าง e-Learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา

สรุปการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สร้าง e-Learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา

ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี เวลา 12.00 - 13.00 น. นำเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิโชค อนันตเสรี ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนา เรื่อง สร้าง e-Learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา ติดตามเนื้อหาการเสวนาคลิกด้านล่าง

สรุปเนื้อหาการเสวนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธฺโชคฯ เริ่มการเสนาด้วยการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการไปนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ e-learning ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพ และได้นำเสนอเกี่ยวกับ e-learning ว่าต้องประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ ระบบปฏิบัติการ (operating system) และซอฟท์แวร์ (software) ซึ่งระบบปฏิบัติการที่สามารถนำมาใช้ในการสร้าง e-learning คือ modle, facebook และ open-web ทั้งนี้ moodle จะเป็นระบบที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วน software ประกอบด้วย learning media (ประกอบด้วย Adobe Presenter, Adobe Captivate, Articulate Studio, Autoware) และ VDO capture (Camtasia Studio)

สำหรับระบบ moodle ในการใช้กับ e-learning ต้องประกอบด้วย activity (web board, e-quiz, interactive model), content (courseware, VDO), และ learning management (homework, evaluation, etc.) ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการนำ moodle มาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นสำคัญที่อาจารย์ควรคำนึงคือ ทำอย่างไรให้นักศึกษาเข้ามาใช้ web-board ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น หากผู้สอนได้มีการนำประเด็นสำคัญๆของเนื้อหามาตั้งเป็นประเด็นหรือคำถาม ก็อาจมีส่วนให้นักศึกษาได้เข้ามาโต้ตอบมากขึ้น และอาจต้องพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่น่าติดตาม หรือเชิญชวนให้นักศึกษาสนใจเข้าเปิดอ่าน

นอกจากนี้ ผศ.นพ. สิทธิโชคฯ ยังได้นำเสนอเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของ e-learning โดยนำตัวอย่างจากคณะแพทยศาสตร์ มาเป็นตัวอย่าง ซึ่งคณะแพทย์ฯ ได้มีการประเมินผลงาน e-learning เพื่อการสนับสนุนให้ทุน สำหรับแบบประเมินประกอบด้วย การประเมินเนื้อหาที่นำเสนอ การนำเสนอเนื้อหา การใช้ภาษาและเทคนิคการผลิต เป็นการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือที่เรียกว่า scoring rubrics ซึ่งเนื้อหาการประเมินประกอบด้วย learning objectives, intsructional design, media, narration, และ summary สำหรับผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้ประเมินที่มึความเชี่ยวชาญในส่วนเนื้อหา 1 ท่าน ผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญดาน media 2 ท่าน ทั้งนี้ e-learning เรื่องนั้นต้องได้รับการประเมินด้านเนื้อหา และแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการประเมินด้าน media จากนั้นผลการประเมินจะถูกนำมาพิจารณาในคณะกรรมการ และพิจารณาเงินสนับสนุนตามคะแนน นอกจานี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจใน e-learning นั้นๆด้วย ซึ่งวิธีการแบบนี้สามารถนำมาใช้กับมหาวิทยาลัยในการประเมินเพื่อการพิจารณาให้ทุนกับอาจารย์ผู้จัดทำ lms ของรายวิชาต่างๆ ให้มีความเป็น interactive และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดอบรมอาจารย์เกี่ยวกับการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น adobe presenter มาใช้ในการสร้างสื่อ และการใช้ LMS@PSU ซึ่งทางศูนย์สื่อการเรียนรู้จะได้นำไปวางแผนกำหนดการอบรมและเชิญชวนไปยังคณะต่างๆ/วิทยาเขตอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมเสวนา

จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม adobe presenter ในการพัฒนาสื่อกับ powerpoint ซึ่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อการเรียนรู้ และจากงานแพทยศาสตรศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ได้ช่วยกันให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการใช้งาน เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมเสวนา ยังได้เสนอให้มีการนำสื่อที่มีการเผยแพร่ทั่วไป มาเชื่อมโยงใช้ในการเรียนการสอน โดยที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตเอง ซึ่งผศ. นพ. สิทธฺโชคได้เสนอว่าอาจารย์สามารถใช้ moodle มาช่วยในการเชื่อมโยงกับสื่อที่มีอยู่ได้เช่นกัน

ช่วงสุดท้ายของการเสวนา ผู้เข้าร่ววมเสนวนาเห็นชอบที่จะให้มีกิจกรรมเสวนาเช่นนี้อีก โดยอาจพิจารณาเลือกหัวเรื่องที่น่าสนใจ เช่นวิธีการสอนแบบต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ในฐานะที่เป็นผู้นำเสวนาในรอบปฐมฤกษ์นี้ ขอขอบคุณคณาจารย์จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตตรังที่มาร่วมสร้างบรรยากาศการเสวนาในครั้งนี้ ขอบคุณน้องๆเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อการเรียนรู้ในการเอื้อำนวยจัดการด้านสถานที่ อาหารให้กับพวกเรา อย่าลืมนะคะพบกันอีก 2 เดือนข้างหน้า

ด้วยความเชื่อมั่นในความปรารถนาดีที่อาจารย์ทุกท่านพึงมีให้กับศิษย์ของเรา ลูกสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน
(ผู้สรุป)

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad