Tuesday Feb 25

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนใจสมัครขอรับทุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more: ทุนสนับสนุน โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ประจำปี 2562

 

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศงานงวดที่ 1  ในการดำเนินการโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more: งวดงานที่ 1 ทุนสนับสนุน โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more: การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

Read more: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC

More...

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad