Wednesday Jan 16

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ”


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ” ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรม 2 ด้าน ดังนี้

• ด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน  2 หน่วยชั่วโมง

• และทักษะวิชาการ จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง


สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad