Wednesday Jan 16

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Regionalism และกลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาเซียน


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Regionalism และกลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาเซียน โดย ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพิฒน์ (อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องบรรยาย BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad