Wednesday Jan 16

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายสรุป/หารือเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดการบรรยายสรุป/หารือเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างวิสัยทัศน์ฯ และแผนงานประชาคมอาเซียนให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นที่ภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญและประสงค์ให้อาเซียนดำเนินการในอนาคต
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสรุป/หารือเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการบันทึก Transcript กิจกรรมด้านทักษะวิชาการ จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง และด้านพหุวัฒนธรรม จำนวน 1 หน่วยชั่วโมง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1)
โทรศัพท์ 0-7428-9211 e-mail: paninchaya.r@psu.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบตอบรับเข้าร่วม
รายละเอียดโครงการ : โครงการ


adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad