Tuesday Feb 25

ด้วยมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัด งานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week) ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษาบุคลากร ทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

Read more: ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Week)

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ความมั่นคงในอาเซียน สิ่งแวดล้อมและอาชญากรรมในบริบทอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับชมบันทึกงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/29XQaOh

Read more: ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ความมั่นคงในอาเซียน สิ่งแวดล้อมและอาชญากรรมในบริบทอาเซียน”


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ บรูไน-กัมพูชา” ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับชมบันทึกงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/2akX6o4

Read more: ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ บรูไน-กัมพูชา”


บันทึกการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ” ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าถึงได้ที่ http://bit.ly/1VA9eRZ

Read more: บันทึกการเสวนา “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ”


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ” ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

Read more: ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “เปิดม่านอาเซียน ผ่านมุมมองหลากมิติ”

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad