Thursday Oct 17

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้การคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีผ่านการคัดเลือกได้ คือ
ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการต่อไป

รายละเอียด : ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad