Thursday Oct 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฎว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อที่แนบนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556

สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad