Thursday Oct 17

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์สื่อการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad