Thursday Oct 17

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

image

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง แล้วนั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad