Thursday Oct 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง แล้วนั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad