Thursday Oct 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามที่โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังนี้

วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad