Thursday Oct 17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้  (e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว โครงการต้นแบบฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท
 
รายละเอียดกำหนดการสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ วันที่ 8 ก.ค. 54 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad