Tuesday Feb 25

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีกำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00-16:30 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดย รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 50 ที่นั่ง)

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมินกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK


Read more: 5 อาจารย์ ม.อ. ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับ Senior Fellow จาก The Higher Education Academy (HEA), UK

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย


Read more: การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director Thailand Human Resource Department,  Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Read more: เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัด

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad