Thursday Oct 17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น.ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(**รับสมัครจำนวนจำกัดเพิ่มเติม 25 ที่นั่ง)

Read more: [ประกาศรายชื่อ] โครงการ Critical Thinking and Growth Mindset

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไปกับ PSUMOOC แหล่งความรู้แห่งใหม่สำหรับการศึกษา สนใจศึกษาและเข้าใช้งานได้ที่ mooc.psu.ac.th สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more: PSUMOOC การเรียนรู้ออนไลน์ แบบไร้ขีดจำกัดเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย) เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thaimooc.org (การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการ Thai MOOC "ตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นโครงการการเรียนรู้ออนไลน์รูปโฉมใหม่ เรียนผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course) สนับสนุนการเรียนรู้คนไทย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ในระดับชุมชน

Read more: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ ThaiMOOC


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การให้
บริการ "ผลิตสื่อการเรียนการสอน" ให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ เช่น
1. สื่อบทเรียนเพื่อการนำเสนอข้อมูล
2. สื่อวิดิทัศน์สาธิตการปฏิบัติ
3. สื่อบทเรียนแบบปฏิสัมพันธ์
4. เกมเพื่อการศึกษา

Read more: ประชาสัมพันธ์บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

adadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad