Saturday Apr 04

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม-31 มีนาคม 56)

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(10.85 MB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(5.58 MB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 55)

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(7.70 MB)ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน 55)

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(4.99 MB)ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (1 เมษายน-30 มิถุนายน 55)

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(7.26 MB)ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม-31 มีนาคม 55)

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(13.76 MB)ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(59.88 MB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

(67.45 MB)
 hot

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad