Wednesday Jan 16
Up

การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

File Name:
130523_coopmeeting.pdf
 hot
File Size:75.23 kB
Date:23. May 2013


ชื่อเอกสาร : การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด : ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้สอน (คณาจารย์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Downloads:74 x

 

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad