Wednesday Jan 16
Up

สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน

File Name:
130315_atcharaporn.pptx
 hot
File Size:7.02 MB
Date:15. March 2013


ชื่อเอกสาร : สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน

รายละเอียด : การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสุริยาศสิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Downloads:69 x

 

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad