Wednesday Jan 16
Up

สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21

File Name:
130325_teach_in_21.pptx
 hot
File Size:5.96 MB
Date:25. March 2013


ชื่อเอกสาร : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21" ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย : ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้

Downloads:413 x

 

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad