Tuesday Feb 25

เอกสารการอบรมสัมมนาชื่อเอกสาร : Work-integrated Learning (Wil) at KMUTT

รายละเอียด : การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL:Work-Integrated Learning) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

โดย : ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

(7.57 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงบุรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)

รายละเอียด : การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL:Work-Integrated Learning) เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

โดย : ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(2.36 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : เสวนาวิชาการ หัวข้อ Easy English for an Effective Lecturer

รายละเอียด : เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย : อาจารย์ ฮัมบาลี เจะมะ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

บันทึกวิดิโอย้อนหลัง : รับชมวิดิโอ

(3.15 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบสื่อ INFOGRAPHIC อย่างไรให้โดนใจวัย Gen Y

รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย : นางสาวเฉลิมวรรณ ยกเลื่อน

(25.35 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : เสวนาการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

รายละเอียด : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เสวนาการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม" ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม LRC3 ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกุล

บันทึกวิดิโอย้อนหลัง : รับชมวิดิโอ

(9.90 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : การดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด : ประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้สอน (คณาจารย์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3305 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(75.23 kB)
 hot


ชื่อเอกสาร : จากจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ

รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : จากจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ ” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง BSc.3 (ชั้น 3) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(10.07 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Activity

รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : จากจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ ” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง BSc.3 (ชั้น 3) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(7.70 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Cool + Business

รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป : จากจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ ” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง BSc.3 (ชั้น 3) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

(9.36 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : การเขียนรายงานผลดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.7)

รายละเอียด : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้อง BSc.4 (ชั้น 4) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี และ รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

(2.01 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Class Start ห้องเรียนกลับทาง

รายละเอียด : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21" ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย : ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(1.42 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21

รายละเอียด : การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21" ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย : ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้

(5.96 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : สหกิจศึกษากับการพัฒนานักศึกษาสู่อาเซียน

รายละเอียด : การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสุริยาศสิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(7.02 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : สถานประกอบการกับการพัฒนานักศึกษาสหกิจ

รายละเอียด : การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสุริยาศสิน ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย : คุณสุมิตร หฤทัยบริรักษ์ หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

(547.50 kB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Authentic Assessment

รายละเอียด : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้กับวิธีการสอนและการประเมินผล วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง BSC3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช

(639.63 kB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Active Learning (File 1)

รายละเอียด : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนแบบเชิงรุกและความเช่ือมโยง Learning Outcome กับวิธีการสอนและการประเมินผล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้กับวิธีการสอนและการประเมินผล วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง BSC3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

(31.37 MB)
 hot


ชื่อเอกสาร : Active Learning (File 2)

รายละเอียด : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนแบบเชิงรุกและความเช่ือมโยง Learning Outcome กับวิธีการสอนและการประเมินผล ประสบการณ์มจธ. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้กับวิธีการสอนและการประเมินผล วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง BSC3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดย : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

(17.86 MB)
 hot

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad