Saturday Apr 04

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4

รายละเอียด : รายงานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC

(257.69 kB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

รายละเอียด : รายงานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC

(196.91 kB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

รายละเอียด : รายงานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC

(187.41 kB)
 hotชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

รายละเอียด : รายงานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC

(102.44 kB)
 hot

adadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad