Tuesday Jun 19
Up

วันมาฆบูชา

File Name:
cult_57002.jpg
 hot
File Size:1.71 MB
Date:12. February 2014เรื่อง : วันมาฆบูชา

รายละเอียด : วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค้ำ เดือน 3 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นเดือน 4  วันมาฆบูชา ถือได้ว่า เป็นวันสำคัญและเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่พุทธองค์ได้สอนให้รักตัวเอง รักเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าสัตว์หรือคน เป็นหลักการของศาสนาพุทธ ที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อความร่มเย็น สันติสุขของสังคมโลก

Downloads:143 x

 

adadadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad