Friday Aug 28

คุณธรรม จริยธรรมเรื่อง : ความอดทน

รายละเอียด : คำพูดของร้อยเอกสมจิตร จงจอหอ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ที่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคมามากมาย
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(1.32 MB)
 hotเรื่อง : คำนินทา

รายละเอียด : พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ว่าคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำไม่ใช่เพราะคำนินทา
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(135.98 kB)
 hotเรื่อง : คนดี

รายละเอียด : คำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุว่าการเป็นคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(185.12 kB)
 hotเรื่อง : 5 พฤติกรรมเยาวชนไทยเหตุ"วิกฤตคุณธรรม"

รายละเอียด : 5 พฤติกรรมเยาวชนไทยที่เป็นวิกฤตคุณธรรม “ใช้สินค้าฟุ่มเฟือย-แต่งโป๊-มั่วอบายมุข-กล้าแสดงออกเกิน-ก้าวร้าว” จำเป็นที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันแก้ไข เร่งปลุกฝังคุณธรรมและเฝ้าระวังพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของเยาวชนไทย เพื่อให้เยาวชนของไทยมีคุณธรรมนำความรู้ อันจะนำไปสู่สังคมดี
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(5.35 MB)
 hotเรื่อง : ดรุณธรรม ๖ ธรรมะสำหรับเยาวชน

รายละเอียด : หลักธรรมที่เป็นทวารแห่งความสำเร็จ หรือข้อปฏิบัติ ที่เป็นดุจประตูชัยอันเปิดออกไปสู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ควรยึดมั่นในดรุณธรรม ๖ ไว้ เพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้า
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(2.39 MB)
 hotเรื่อง : บาทฐานแห่งความสำเร็จ

รายละเอียด : คุณธรรมอันเป็นเครื่องมือสำหรับผู้หวังในความสำเร็จ ต้องปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท ๔
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(2.16 MB)
 hotเรื่อง : ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน

รายละเอียด : อินโฟกราฟิกผลกระทบของถุงพลาสติกที่มีต่อโลกของเรา และเสนอแนะแนวทางการลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดจำนวนการผลิตและลดแก๊สเรือนกระจก แม้ไม่อาจทำให้โลกเข้าสู่สภาวะเดิมได้ทันที แต่ก็สามารถที่ช่วยบรรเทาหรือชะลอผลอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(4.97 MB)
 hotเรื่อง : สุดยอด 8 เทคนิค ออมเงินไว้เหลือใช้ตลอดชีวิต

รายละเอียด : อินโฟกราฟิกเทคนิค 8 ข้อในการออมเงิน
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(3.17 MB)
 hotเรื่อง : ความจริงยิ่งกว่า...กระดาษชำระ

รายละเอียด : อินโฟกราฟิกนำเสนอเรื่องวิธีการประหยัดกระดาษชำระ เพื่อลดกำลังการผลิต อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน
(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


(2.58 MB)
 hotเรื่อง : คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

รายละเอียด : กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม “๘ คุณธรรมพื้นฐาน” ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื้อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ

(39.62 MB)
 hotเรื่อง : What is that ?

รายละเอียด : เรื่องราวของสองพ่อลูก ที่ต้องทำให้คุณต้องหันกลับไปทบทวนอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะหลงลืมไปอย่างแน่นอน

(180.11 MB)
 hotเรื่อง : ท่อส่งน้ำ

รายละเอียด : เรื่องราวของสองเพื่อนรัก คนหนึ่งมีความขยัน ยอมเหน็ดเหนื่อยในปัจจุบัน แต่อีกคนกลับเห็นแก่ความสบายในปัจจุบัน สุดท้ายผลจะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้เลยค่ะ

(710.71 kB)
 hotเรื่อง : คิมฟุค คุณค่าของการให้อภัย

รายละเอียด : เรื่องจริงจากชีวิตของคิมฟุค เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ ที่ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสจากสงครามเวียดนาม แต่เธอกลับให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเธอ ครอบครัวญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนของเธอ ทำไมเธอจึงเลือกที่จะให้อภัย หาคำตอบได้เลยค่ะ

(7.33 MB)
 hotเรื่อง : ขโมยกลับใจ

รายละเอียด : เรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ได้มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับอาจารย์บันไกที่วัดเซนในประเทศญี่ปุ่น ในจำนวนนักศึกษาเหล่านั้น มีนักศึกษาคนหนึ่งมีนิสัยชอบลักขโมย อาจารย์บันไกจะมีวิธีอย่างไรที่จะไม่ให้นักศึกษาผู้นี้มีนิสัยขี้ขโมยอีกต่อไป

(10.00 MB)
 hotเรื่อง : Not Yet

รายละเอียด : เป็นเรื่องราวของดินเหนียวที่แสนจะธรรมดาก้อนหนึ่ง ที่กว่าจะกลายมาเป็นเครื่องปั้นดินเผา อันวิจิตรงดงามนั้น ต้องผ่านอุปสรรคและความเจ็บปวดมามากมาย ว่าแต่ ก้อนดินธรรมดาๆก้อนนั้น ต้องเจอกับอุปสรรคและต้องอดทนมากแค่ไหน ลองเข้าไปชมได้เลยค่ะ

(3.65 MB)
 hotเรื่อง : กระรอกกับต้นมะพร้าว

รายละเอียด : เรื่องราวของกระรอกฝูงหนึ่ง ที่มีเหตุทำให้ต้องติดอยู่ยังอีกฝั่งคลอง กระรอกฝูงนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและใช้คุณธรรมใดในการที่จะกลับมายังฝั่งของตนเองดังเดิม

(1.92 MB)
 hotเรื่อง : คุณค่าแห่งการรู้คุณค่า

รายละเอียด : ลูกที่ดีต้องรู้คุณค่าในสิ่งที่บิดามารดาอุปการะ เข้าใจในความยากลำบากที่บิดามารดาทำเพื่อความสำเร็จของเรา และไม่รั้งรอที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านในทุกๆวัน การประสบความสำเร็จในฐานะลูกกตัญญูนั้นเป็นการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในโลกนี้

(4.98 MB)
 hotเรื่อง :  ธ ทรงเป็นองค์ต้นแบบแห่งความมัธยัสถ์

รายละเอียด : เรื่องราวความมัธยัสถ์ขององค์ในหลวง ปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

(3.01 MB)
 hotเรื่อง : เชือกกับปัญหา

รายละเอียด : เรื่องราวที่เปรียบเทียบเชือกอันยุ่งเหยิงเหมือนกับอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิต เราต้องมีความเพียรพยายามและความอดทนในการที่จะแก้ไขเชือกให้กลับมาเป็นเชือกเส้นสวยได้ดังเดิม

(1.01 MB)
 hotเรื่อง : บุญที่ถูกลืม

รายละเอียด : เป็นเรื่องราวของหญิงชรา หญิงสาวผู้พิการและหญิงสาว ได้ไปทำบุญ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในวัดมีคนมาบุญกันมากมาย ลานจอดรถเต็มไปด้วยรถ เมื่อได้เวลากลับ ทั้งสามได้เดินฝ่าแดดกล้าเพื่อกลับบ้าน ขณะนั้นมีคนขับรถออกจากวัดหลายคัน แต่ไม่มีคนใครจอดรับเพื่อไปส่งที่ถนนใหญ่เลย เพราะคนเหล่านี้ มักจะทำบุญกับสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน แต่กลับละเลยที่จะให้ทานกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

(2.90 MB)
 hot
Page 1 of 2

adadadadadadadadadad

ad

ad

ad

ad

ad

ad