2559 สื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

กลไกการคลอดปกติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เริ่มต้นเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP (ตอนที่ 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Table Management

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Orthographic

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Time Value of Money

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Graphics Pipeline

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวคิดพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PEACEACT เพื่อการพัฒนาการบริหาร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์