2559 สื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การวิเคราะห์สาร bilirubin ในเลือด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสกัดดีเอ็นเอจากเลือด (whole blood)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Syphilis serology

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำความรู้จักกับตำราที่สำคัญในงานบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Building a phylogenetic tree using PhyML 3.0

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฉีดยาชาเฉพาะที่ในเด็ก

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์