2561 : ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิดสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไปตาม KPI ด้านการเรียนการสอน จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  2. สื่อการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือเกมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ (Interactive)
  3. สื่อต้องมีความยาวอย่างน้อยตอนละ 5-10 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติม ปี 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 2561

การจัดทำสตอรี่บอร์ด (Storyboard)


Download Logo สำหรับใส่ภายในเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร โทรศัพท์ 074-289212 (ภายใน 9212)


2561 : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์